Hotel Mościcki Spała

DLA AKCJONARIUSZY

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki PDK SA z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 73, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000096325, w związku z art. 16 Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w terminie do 28.02.2021 r w siedzibie Spółki, w godzinach 9-16.

 

https://u.profitroom.com/2017.hotelmoscicki.pl/uploads/REPERTORIUMANr4145.docx

 

 

 

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close